آخرین بخشنامه ها

موسسه خدمات ثبتی سروش زرنگار by rezaei
رعایت پروتکل های بهداشتی by rezaei
حذف تدریجی دفترچه درمانی بیمه شدگان ، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان و جایگزینی آن با سامانه استحقاق درمان by rezaei
در خصوص اقدامات حمایتی جهت کسب و کارهای آسیب دیده و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا by forozan
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1311 و اصلاحیه بعدی آن و با توجه به شیوع بیماری کرونا،کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز by forozan
قابل توجه خیرین by forozan
سررسید پرداخت مالیات بر ارزش by forozan
در خصوص رعایت الزاماتبهداشتی در جلسات کاری بمنظور پیشگیری و کنترل بیماری کووید19 by forozan
در خصوص رعایت اصول بهداشتی جهت پیشگیری شیوع از کرونا ویروس by forozan
در خصوص ابزارها و روش های نوینتأمین مالی به خصوص ظرفیت های بازار سرمایه SME فرا بورس by forozan
جلوگیری از شیوع بیماری کووید- 19 by forozan
در خصوص تمهیدات سازمان امور مالیاتی کشور برای کسب و کارهایآسیب دیده از بیماری کرونا by forozan
بهره مندی بنگاه های صنفی تولیدی از اعتبارات by forozan
اصناف و بازار در مواجهه با شیوع ویروس کرونا که با همکاری کمیته اصناف و بازار قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور by forozan
عدم استفاده از شبکه های خارجی غیرمجاز by forozan